داستان‌های جنایی

داستان های که ما با آنها سرکار داریم، همیشه فقط پیام رسان خشم، عقده ها یا سرکوب ها نیستند اما ریشه‌ای تنومند از ناآگاهی دارند

ناآگاهی می تواند عشق را آزار دهنده، دوستی را دشمنی و زندگی را به کابوس تبدیل کند.

زندگی را باید شرافتمندانه و اگاهانه زیست

همراه ما باشید تا داستان ها بخوانیم از عمق زندگی افرادی که شاید روزی شما آنها را با دست و پاهای زنجیر خورده در راهروهای دادگاه ها دیده باشید.