سولات متداول مربوط به وکلا


 

سوال 1) تمبر مالياتي وکیل در صورتي كه از مبلغ تعيين شده در وكالتنامه كمتر از تعرفه باشد بر چه اساس محاسبه
ميشود؟
جواب : مطابق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم در هر حال تمبر مالياتي وکیل نبايد كمتر از پنج درصد تعرفه باشد.

 

سوال2) آيا قيد عبارت "طبق تعرفه" براي محاسبه تمبر مالياتي وکیل در وكالتنامه كافي است؟
جواب : مطابق ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم وكلا موظفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله را قيد
نمايند.


سوال3) آيا با وكالت محضري ميتوان به نمايندگي از مدعي طرح دعوي كرد؟
جواب : خير، طبق ماده 2 آئين دادرسي مدني، فقط شخص يا اشخاص ذي نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده
قانوني آن ها مي توانند طرح دعوا كنند. كسي كه وكالت محضري از شخصي داشته باشد، در صورتي كه
وكالت در توكيل داشته باشد مي تواند براي طرح دعوي در دادگاه وكيل بگيرد.

 

سوال4) آيا شخص معسر ميتواند وكيل داشته باشد؟
جواب :خير، در صورت داشتن وكيل درخواست اعسار پذيرفته نمي شود.

 

سوال5) ميزان حق الوكاله وکیل در دعاوي مطالبه چك چقدر است؟

جواب :

الف- تا مبلغ يكصد ميليون ريال 6درصد از بهاي خواسته و حداكثر6/ 000/000 ريال

ب- نسبت به مازاد يكصد ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4درصد بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 42 /000/000ريال

ج-نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3درصد از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 000/000/
162ريال

د- نسبت به مازاد پنج ميليون ريال 2درصد از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 200 /000/000ريال

 

سوال 6) در صورتي كه دادگاه سمت نماينده را نپذيرد آيا شخص بايد دادخواست جديد بدهد؟
جواب :خير، در صورت صدور اخطاريه رفع نقص مي تواند نماينده خود را عوض كند.

 


سوال 7) تمبر مالياتي وكیل بر چه اساس محاسبه ميگردد؟
جواب : تمبر مالياتي بر اساس مبلغ حق الوكاله وکیل محاسبه و بر روي وكالتنامه ابطال مي گردد،مطابق ماده 103 قانون
ماليات هاي مستقيم وكلاي دادگستري مكلفند معادل پنج درصد حق الوكاله خود را بطور علي الحساب
روي وكالتنامه تمبر الصاق را ابطال نمايند.

 

سوال 8) آيا ابطال تمبر مالياتي وكلا الزامي است؟
جواب : بله، الزامي است. چنانچه مطابق مقررات تمبر مالياتي ابطال نشده باشد وفق تبصره يك ماده 103 قانون
ماليات هاي مستقيم وكالت وكيل در هيچ يك از دادگاهها و مراجع رسمي قابل قبول نخواهد بود.

 

سوال 9) آيا مي توان وكالتنامه اي را كه از حيث تمبر مالياتي ناقص است پذيرفت؟
جواب : خير، اين نوع وكالتنامه را نمي توان پذيرفت چرا كه ابطال تمبر مالياتي جهت قبول وكالت وكيل
ضروري مي باشد.

 

سوال10)اگر مبلغ معين شده در وكالتنامه كمتر از تعرفه باشد تمبر مالياتي بر چه اساسي وصول مي گردد؟
جواب: مطابق ماده 103قانون ماليات هاي مستقيم در هر حال تمبر مالياتي نبايد كمتر از پنج درصد تعرفه باشد.

 

سوال 11) آيا اصل وكالتنامه بايد به دفتر خدمات الكترونيك قضايي ارائه شود؟
ج. با توجه به اين كه اصل وكالتنامه مي بايست در پرونده تقديم شود،پس از اسكن و ارسال الكترونيكي آن
مي بايست وكيل وكالتنامه را به دادگاه تقديم نمايد.

 

سوال 12) آيا براي طلاق شخص ميتواند به غير از وكيل قانوني به شخص ديگري وكالت محضري بدهد؟
ج. خير فقط مي تواند وكالت محضري بدهد كه آن شخص به نمايندگي از وي وكيل رسمي بگيرد.

 


سوال 13) آيا مدارك مربوط به وكيل واسطه در وكالتنامه هاي مع الواسطه بايد پيوست و كنترل شود؟
جواب : چنانچه وكالت تفويضي به وكيل دادگستري با اختيار توكيل توسط وكيل واسطه باشد جهت احراز
سمت ميبايست تصوير تمام اسناد و سلسله روابط از اصيل تا وكيل ارائه و احراز شود.

 

سوال 14) در صورتي كه دادخواستي دو وكيل داشته باشد آيا هر دو وكيل بايد حضور داشته و امضاء كنند؟
جواب : بله، اگر در دادخواستي 2 وكيل ثبت شوند هر دو وكيل بايد حضور داشته و دادخواست را امضاء نمايند.

 

سوال 15 ) در صورتي كه ذينفع چك يك شخصيت حقوقي دولتي باشد آيا ميتواند به جاي وكيل از
نماينده براي طرح دعوي استفاده كنند؟
جواب: بله، مطابق ماده 32 قانون آئين دادرسي مدني در صورتي كه شخصيت حقوقي از مؤسسات يا ارگانهاي
دولتي يا وابسته به دولت باشد ميتوانند علاوه بر وكلا از نماينده حقوقي براي طرح دعوي استفاده كنند.

 

سوال 16 ) در صورتي كه در دادخواست وكيل مجتمعاً منفرداً تعيين شده باشد اما در هنگام ثبت دادخواست
تنها يك وكيل حضور داشته باشد آيا مي توان دادخواست را ثبت نمود؟
جواب: بله، اما فقط نام وكيلي كه حضور دارد در دادخواست قيد مي شود.

 

سوال 17) با وكالت محضري مي توان اظهارنامه ثبت نمود؟
جواب : اگر در وكالتنامه ذكر شده باشد مي توان اظهارنامه را ثبت نمود

 

سوال 18) آيا وكيل براي ثبت اظهارنامه حتماً بايد تمبر باطل نمود؟
جواب: بله، در ثبت اظهارنامه نيز تمبر مالياتي غير مالي بايد باطل گردد.

 

سوال 19)آیا به منظور ثبت دادخواست اعسار نيز وكيل بايد تمبر باطل نمايد؟
جواب: بله، وكيل براي طرح دعوا مي بايست تمبر مالياتي باطل نمايد

 

سوال 20)آیا وكیل معاضدتي از هزينه دادرسي معاف هستند؟
جواب : خير، اين وكلا نيز ملزم به پرداخت هزينه دادرسي هستند

پیوندها

اطلاعات

حساب کاربری من

خدمات مشتریان

تماس با ما