مجازاتهای انتظامی وکیل دادگستری

 مجازاتهای انتظامی وکیل دادگستری

مجازاتهای انتظامی وکیل دادگستری خاطی به قرار ذیل است:

1-اخطار کتبی به وکیل دادگستری داده میشود 2- توبیخ با درج در پرونده وکیل دادگستری 3-توبیخ وکیل دادگستری با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون 5-تنزل درجه وکیل دادگستری وممنوعیت وکیل از وکالت سه ماه تا سه سال 6-محرومیت دائم وکیل دادگستری از شغل وکالت
تخلف وکیل دادگستری از نظاماتی که کانون برای وکلا تعیین مینماید مستوجب مجازات انتظامی درجه 1 و 2 است.

 


مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 وکیل دادگستری:


· انجام وکالت وکیل دادگستری بدون تمدید پروانه
· تجاهر وکیل دادگستری به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
· عدم حضور وکیل دادگستری در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
· عدم قبول مراسلات کانون و امتناع وکیل دادگستری از دادن رسید در قبال آنها
· عدم ارائه رسید وکیل دادگستری در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل
· رعایت نکردن تقدم در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت تقدم محاکمات کیفری
· وکالت در محلی که وکیل دادگستری در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول
· تمرکز فعالیت وکالتی و یا تاسیس دفتر وکالت وکیل دادگستری در غیر از محل مجاز برای بار اول


مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 4 وکیل دادگستری:


·وکیل دادگستری در قبال وجوه و اموال و اسناد دریافتی ازموکل خودر رسید ارایه نکند
· تجاهر وکیل دادگستری به مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد
· انجام وکالت وکیل دادگستری بدون تمدید پروانه
· عدم حضور وکیل دادگستری در جلسات دادگاه بدون عذر موجه
· اشتغال به شغل وکالت و مداومت در انجام آن
· اگر وکیل دادگستری خود را با درجه بالاتر معرفی کند
· تحصیل وکالت وکیل دادگستری با توسل به وسایل فریبنده
· وکیل دادگستری تحصیل وجه یا مال یا سند دیگری زائد بر حق الوکاله وکیل، یا تعرفه ای( در مواردیکه قراردادی در بین نیست)
· عدم اطلاع استعفا وکیل دادگستری به دادگاه و موکل یا استعفا وکیل در زمانی که موکل مجال کافی برای معرفی وکیل جدید ندارد
· قبول وکالت در دعاوی که وکیل دادگستری قبلا با سمت قضایی یا داوری در آن دخالت داشته است
· قبول وکالت علیه ارگانهای دولتی که وکیل دادگستری سنت وکالت یا مشاوره آن اداره را دارد
· استعفاء وکیل دادگستری از وکالت و قبول مجدد آن یا اعمال مشابه به منظور اطاله دادرسی
· اظهارات غیر محترمانه وکیل دادگستری نسبت به محاکم و مقامات رسمی و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص
· اگر وکیل دادگستری موکل خود را به منظور پرداخت هزینه های پرونده که موجب تضییع حق موکل گردد آگاه نسازد
· اگر وکیل ،وکالتی در محلی که هنگام اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده ، برای بار دوم اخذ کند
· اگر وکیل دادگستری عرضحالی تقدیم کند که از حیث تمبر ناقص است
· اگر وکیل دادگستری در غیر از محل مجاز تمرکز فعالیت وکالتی کند و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار دوم کند


مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 5 وکیل دادگستری:


· اگر وکیل دادگستری قبول وکالت بصورت تصنعی نمایید(در ظاهر بنام دیگری در باطن برای خود)
· اگر وکیل دادگستری اسرار موکل خود را افشاء کند
· اگر وکیل دادگستری از قسم خود تخلف نماید
· اگر وکیل دادگستری یک نسخه از وکالتنامه را به موکل تحویل ندهد . برای بار اول
· وکالت وکیل دادگستری در، محلی که وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار سوم
· اگر وکیل دادگستری پروانه خود را به کانون بعد از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه وکیل تحویل ننماید
· شرکت در مدعی به
· اگر وکیل دادگستری قرارداد حق الوکاله را به دیگری انتقال دهد
· تمرکز فعالیت وکالتی وکیل دادگستری و یا تاسیس دفتر وکالت در غیر از محل مجاز برای بار سوم


مصادیق و اعمال مستوجب مجازات انتظامی درجه 6 وکیل:


· مواضعه و تبانی وکیل دادگستری با طرف دعوی و خیانت به موکل
· قبول وکالت وکیل دادگستری علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آنرا بعهده داشته است
· تحصیل پروانه وکالت وکیل دادگستری بدون داشتن شرایط مقرره و یا فاقد شرایط مذکور شدن
· اثبات خلاف عذری که وکیل دادگستری برای عدم حضور در دادگاه یا دادسرا یا دادگاه انتظامی اظهار نموده
· عدم تحویل وکیل دادگستری، یک نسخه از وکالتنامه به موکل برای بار دوم
· وکالت وکیل دادگستری در محلی که ،وکیل در زمان اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار چهارم
· عدم تحویل پروانه وکیل دادگستری به کانون پس از اعلام کانون مبنی بر تعلیق پروانه
· شرکت در مدعی به
· اگر وکیل دادگستری قراردادحق الوکاله را به دیگری انتقال دهد

 

مقالات مشابه:

وکیل

وکیل مجرب

وکیل دادگستری و سیر تاریخی جایگاه وکالت در ایران

انتخاب وکیل و وکالت

وکیل پایه یک دادگستری

وکیل معاضدتی

وکیل خوب

آنچه درمورد وکیل و وکالت باید بدانید:

شرایط وکیل دادگستری :

عوامل موفقیت وکیل در پرونده، شرط نتیجه، وعده ی صدور حکم:

وکیل پایه یک دادگستری و وکالت

 

 

 

دادنام نیازمندی حقوقی ایران
معرف بهترین:وکیل،کارشناس رسمی دادگستری،دفتر ازدواج و طلاق،دفتر اسناد رسمی،مشاور حقوقی

پیوندها

اطلاعات

حساب کاربری من

خدمات مشتریان

تماس با ما